Perfil do contratante

No documento que se proporciona a continuación obterá as instruccións que teñen por obxecto regular a contratación da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA), coa fin de garantir que a mesma se axusta aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos.

Instrucción reguladora dos procedementos para a contratación

Consulta dos procedementos de contratación